نوع فرمت : Word

تعداد صفحه:۳۳

فهرست مطالب

چکیده ۳
مقدمه ۴
۱- طلاق چیست؟ ۵
۲- ابعاد مختلف آسیب های ناشی از طلاق ۶
۱-۲-  طلاقعاطفي ۶
۲-۲- طلاق اقتصادي ۷
۳-۲- طلاق قانوني ۷
۴-۲- طلاق توافقي والدين ۷
۵-۲- طلاق اجتماعي ۷
۶-۲- طلاق رواني ۷
۳- بچه‌هاي طلاق، قربانيان ناسازگاري والدين ۹
۴- طلاق و خانواده های ایرانی ۱۱
۵- عوامل تهدید کننده پایداری خانواده ۱۳
۱-۵-اختلاف فرهنگی و طبقاتی ۱۳
۲-۵- دخالت دیگران ۱۳
۳-۵- مسائل اقتصادی و مالی ۱۳
۴-۵- هوسرانی و ازدواج مجدد ۱۴
۶-۵- سوء تفاهم ها و سوء ارتباطات ۱۴
۷-۵-  انتقامگیریوبهانهجویی ۱۴
۸-۵- سلطه گری شوهر یا زن ۱۴
۶- آمار ها و اطلاعات موجود در رابطه با طلاق ۱۵
۱-۶- بررسی وضعیت موجود طلاق ۱۶
۷- دیگر علل و عوامل مؤثر بر طلاق ۱۷
۱-۷- عوامل اقتصادی مؤثر بر طلاق ۱۷
۲-۷- عوامل شخصیتی مؤثر بر طلاق ۱۸
۳-۷- عوامل ارتباطی بین طرفین ۱۸
۴-۷- عوامل اجتماعی مؤثر بر طلاق ۱۸
۸-آثار و پیامدهای ناشی از طلاق ۱۹
۹-چالش ها، تهدیدها و عوامل تسهیل کننده طلاق ۲۰
۱-۹- راهکارهای حقوقی ۲۱
۲-۹- راهکارهای آموزشی ـ فرهنگی ۲۲
۳-۹- راهکارهای اجرایی ۲۲
سخن آخر ۲۴
منابع ۲۵