نوع فرمت : Word

تعداد صفحه: ۵۴

عنوان :                                                                               

مقدمه                                                                          

انواع مالیات بر ارزش افزوده                                         

ناکارآمدی نظام مالیاتی ایران علل و زمینه ها                

مالیات بر در آمد کشاورزی‌                                        

مالیات بر در آمد مشاغل                                          

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی                       

نتیجه گیری                                              

منابع

در بیشتر کشورها، بخش عمده ای از منابع درآمدی دولت، از طریقمالیات تامین می شود. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها، متفاوت استو میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد. در این میان، فرارمالیاتی و گریز از مالیات در کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی کشورها،همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهشاین دو پدیده به کار می گیرند یا از طریق اصلاح نظام مالیاتی، به چاره جویی برمیخیزند. …