در این پروژه از CSS PHP HTML استفاده شده

شما به سادگی میتوانید با تعییرات جزی در کد و بار گزاری مطالب مورد نظر خود یه پروژه سایت داشته باشید و به استاد مورد نظر خود تحوبل دهید.