نوع فرمت : Word

تعداد صفحه: ۱۲

Experimental and Modelling Studies of Mass Transfer in

Centrifugal Contactors

مطالعات تجربی و مدلسازی انتقال جرم در پیمانکاران گریز از مرکز

Abstract

Experimental trials have been undertaken to determine interfacial area for mass transfer in 5cm and  ۲۵cm diameter annular centrifugal contactors.   All trials used 30 % TBP in Exxsol D80 diluent, with extraction of HNO3 being studied at varying flowrates and volumetric flow ratios. Droplet size was determined using a laser reflectance probe.

Results from the 5 cm rig showed two different  regions of operation and the value of the dimensionless constant (K) in the Kolmogoroff expression was estimated to be 0.28 for O/A ratios below 2.5 and 0.30 above2.5. From the 25cm rig trials K was estimated to be 0.26

چکیده

آزمایشات تجربی به تعیین مساحت سطحی برای انتقال جرم با ۵ سانتی متر و۲۵ سانتی متر قطر حلقوی کنتاکتورهای گریز از مرکز انجام شده است. در همه آزمایشات ۳۰%  TBP در رقیق کننده  Exxsol D80 استفاده می شود, با استخراج   HNO3که در متغیر مورد مطالعه و نسبت جریان حجمی قرار می گیرد. اندازه قطرات با استفاده از یک کاوشگر بازتاب لیزری تعیین شد.